O TOWARZYSTWIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA    

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta powstało w listopadzie 1981 roku we Wrocławiu, aby nieść pomoc osobom bezdomnym, głodnym i wykluczonym społecznie. 

Obecnie Koła TPBA obejmują 67 miast w Polsce i prowadzą ponad 140 różnych placówek pomocy całodobowej i wsparcia dziennego. 

Schroniska i noclegownie oferują ok. 2800 miejsc pobytu.

Stołówki charytatywne wydają codziennie 2200 gorących posiłków.

Łącznie w 2016 roku z pomocy Towarzystwa skorzystało 45 000 osób bezdomnych, biednych i potrzebujących pomocy.

Za przykładem św. Brata Alberta Towarzystwo Pomocy organizuje również aktywizację zawodową bezrobotnych, pomoc medyczną dla przewlekle chorych, świetlice dla dzieci oraz punkty wydawania żywności i odzieży.

Do zadań tych zatrudnia 770 pracowników wzmocnionych wsparciem ponad 2 500 wolontariuszy.

Zapraszamy na stronę internetową: http://www.bratalbert.org