Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI MALAK
z dnia
2 grudnia 2018 roku

Postanowienia ogólne
§1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Fundacji Malak dostępnego pod adresem https://fundacjamalak.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  • Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikiem nr 1 „Polityka Prywatności” i Załącznikiem nr 2 „Regulamin Rekolekcji i innych wydarzeń”;
  • „Rekolekcje” – rekolekcje, konferencje, spotkania oraz inne wydarzenia organizowane przez Usługodawcę jako fundację w ramach swojej działalności statutowej;
  • Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy Fundacji Malak, znajdujący się pod adresem: https://fundacjamalak.pl;
  • Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  • Usługodawca” – Fundacja Malak z siedzibą w Krakowie przy pl. Na Stawach 1/1; 30-107 Kraków wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000437870; Adres poczty elektronicznej: biuro[@]fundacjamalak.pl;
  • Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://fundacjamalak.pl/regulamin. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie PDF pod adresem https://fundacjamalak.pl/regulamin/regulamin_serwisu_fundacji_malak.pdf.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§2.

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 • w zakresie biernego przeglądania Serwisu – przeglądarki internetowej co najmniej Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • do niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – posiadania adresu poczty elektronicznej,
 • dla ułatwienia w korzystaniu z niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – włączonej obsługi „cookies”.

Użytkownik
§3.

Użytkownikami mogą jedynie osoby fizyczne, przy czym dla korzystania z Usług innych niż wskazana w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 konieczne jest posiadanie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych lub zgody opiekunów prawnych.

Usługi
§4.

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy Usługi:
 • informacyjne w zakresie działalności statutowej Usługodawcy,
 • możliwości pobrania materiałów informacyjnych dotyczących działalność statutowej Usługodawcy,
 • newslettera,
 • zapisów elektronicznych na Rekolekcje,
 • wpłat darowizn przez system płatności DotPay.
 1. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.

Newsletter
§4.

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera Usługodawcy.
 2. Newsletter Usługodawca, o którym mowa w ust. 1 dotyczy działalności statutowej Usługodawca jako fundacji, w szczególności Rekolekcji a także promowanych działań oraz produktów oferowanych przez Usługodawcę do sprzedaży w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
 3. Włączenie Usługi newslettera następuje po wpisaniu w odpowiednim miejscu Serwisu adresu email Użytkownika i potwierdzeniu wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Usługę newslettera (wypisać się z newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link w treści wiadomości przesyłanych w ramach newslettera lub poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy.

Zapisy na Rekolekcje
§5.

 1. Usługodawca może oferować w Serwisie Usługę zgłoszenia uczestnictwa w Rekolekcjach organizowanych przez Usługodawcę.
 2. W ramach Usługi, o której mowa w ust. 1, Użytkownik może zgłosić uczestnictwo swoje lub innych osób na określone Rekolekcje.
 3. Samo korzystanie z Usługi zgłaszania uczestnictwa w Rekolekcjach jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w Serwisie.
 4. Zgłoszenie Uczestnictwa w Rekolekcjach następuje poprzez wybranie odpowiednich Rekolekcji wśród udostępnionych w Serwisie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Rekolekcjach, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi informacje o Rekolekcjach pocztą email lub kontaktować się w tym celu telefoniczne lub pisemnie.
 6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Rekolekcjach zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu – „Zasady zapisów i uczestnictwa w Rekolekcjach”.

 

Wpłaty darowizn przez system DotPay

 • 6.
 1. Usługodawca zapewnia możliwość dokonania przez Użytkownika dokonania darowizny pieniężnej na cele statutowe Usługodawcy jako Fundacji.
 2. Usługa umożliwia dokonanie wpłat wyłącznie w formie pieniężnej – przelewem bankowym lub za pomocą karty płatniczej.
 3. Usługa płatności realizowana jest dla Usługodawcy za pomocą systemu DotPay zapewnianego przez Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 4. Skorzystanie z Usługi wpłaty darowizny, o której mowa w niniejszym paragrafie wymaga podania danych w odpowiednim formularzu w Serwisie i wyrażenia odpowiednich zgód na skorzystanie z systemu DotPay.
 5. Zasady korzystania z systemu DotPay podlegają odrębnemu regulaminowi Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i stanowią odrębną usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez tę spółkę.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 • 7.
 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Ochrona prywatności i dane osobowe
§8.

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności” oraz stosownie do zgód udzielanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

Przerwy w działaniu Serwisu
§9.

Usługodawca może dokonywać okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością, co nie narusza innych uprawnień Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Postępowanie reklamacyjne
§10.

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro[@]fundacjamalak.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

 

Zmiany Regulaminu
§11.

 1. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni oraz poprzez zmianę Regulaminu w miejscu jego udostępniania do pobrania w Serwisie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której mowa w ust. 1.
 3. Użytkowników otrzymujących newsletter lub otrzymujących wiadomości emailowe po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Rekolekcjach Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.
 4. Użytkownicy, o których mowa w ust. 3 mogą w terminie 14 dni odmówić akceptacji Regulaminu, co stanowi wypowiedzenie przez nich umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 • 12.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich.

Czas trwania umowy i jej wygaśnięcie
§13.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres biuro[@]fundacjamalak.pl bądź składając je pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).

Postanowienia końcowe
§14.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 grudnia 2018 r.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest:
  • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;
  • Załącznik nr 2 – „Zasady zapisów i uczestnictwa w Rekolekcjach”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI MALAK
z dnia
2 grudnia 2018 roku

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne
§1.

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 3. Zapisane wielką literą terminy użyte w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 

Pozyskiwanie danych osobowych
§2.

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga zalogowania Użytkownika, tj. podania nazwy użytkownika i hasła.
 2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wyrazić dodatkowe zgody na kontakt z nim ze strony Usługodawcy w celach informacyjnych i marketingu bezpośredniego (newsletter).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§3.

 1. Użytkownik podający swoje dane w ramach Usługi Serwisu wyraża zgodę na ich w celu korzystania z tych Usług w ramach Serwisu. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być konieczne do skorzystania z niektórych Usług Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych
§4.

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do świadczenia Usług.
 3. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika
§5.

 1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych.
 2. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które podał Usługodawcy i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jak również może żądać przesłania przez Usługodawcę swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 20 RODO.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pliki cookies
§6.

 1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, (tzw. „ciasteczka”), zwane dalej „Plikami Cookies”.
 2. Pliki Cookies to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu.
 4. Usługodawca wykorzystuje Pliki Cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 5. W ramach wykorzystywania Plików Cookies Usługodawca może gromadzić następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.
 6. Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) dopuszczają przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących Plików Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów lub Usług Serwisu.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI MALAK
z dnia
2 grudnia 2018 roku

 

ZASADY ZAPISÓW I UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Usługa zgłoszenia uczestnictwa w Rekolekcjach przez Użytkownika realizowana jest przez Serwis i obejmuje wyłącznie samo zgłoszenie na Rekolekcje.
 2. W celu dokonania skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Rekolekcjach Użytkownik musi zaakceptować zasady zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach z niniejszego załącznika, stanowiące część Regulaminu.
 3. Przy zgłoszeniu uczestnictwa w Rekolekcjach, akceptując Regulamin, w tym niniejszy załącznik nr 2 do niego, Użytkownik zawiera z Usługodawcą odrębną umowę o uczestnictwo w Rekolekcjach, zwaną dalej „Umową Rekolekcyjną”.
 4. Udział w Rekolekcjach nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

 

Zgłoszenie udziału w Rekolekcjach

 • 2.
 1. Każdy Użytkownik może zgłosić wyłącznie swoje uczestnictwo w Rekolekcjach, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.
 2. Użytkownik może dokonać zgłoszenia nie więcej niż trójki swoich niepełnoletnich dzieci wraz z własnym zgłoszeniem Uczestnictwa w Rekolekcjach.
 3. Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Rekolekcjach dane osobowe są zgodne z prawdą.
 4. Użytkownik oświadcza, że zgłaszając do udziału w Rekolekcjach swoje niepełnoletnie dzieci zgodnie z ust. 2, posiada zgodę drugiego rodzica w tym zakresie lub, że takiej zgody zgodnie z prawem posiadać nie musi.
 5. Użytkownik może anulować zgłoszenie udziału w Rekolekcjach w każdym czasie pocztą elektroniczną na adres biuro[@]fundacjamalak.pl, składając je pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub kontaktując się z Usługodawcą telefonicznie pod numerami wskazanymi w Serwisie. Anulowanie udziału w Rekolekcjach oznacza wypowiedzenie Umowy Rekolekcyjnej ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Treścią Umowy Rekolekcyjnej zawieranej przy pomocy Usługi jest rezerwacja miejsca na Rekolekcjach i umożliwienie Użytkownikowi uczestnictwa w nich.
 7. Dokonując zgłoszenia udziału w Rekolekcjach, Użytkownik może określić warunki swojego udziału w zakresie noclegów, wyżywienia i godzin wymeldowania i zameldowania, o ile taką możliwość udostępnia Usługodawca.
 8. Uczestnictwo w Rekolekcjach może być płatne. Szczegółowe warunki odpłatności i ich regulowania zawiera opis danych Rekolekcji oraz formularz zgłoszenia na nie.

 

Udział w Rekolekcjach

 • 3.
 1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią, programem i charakterem danych Rekolekcji przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w nich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do Uczestnictwa w Rekolekcjach, przy czym może z niego zrezygnować w każdym czasie zgodnie z §2 ust. 5, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.
 3. Usługodawca może wprowadzić dla danych Rekolekcji minimalny termin, w którym Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w Rekolekcjach bez ponoszenia konsekwencji finansowych tj. bez utraty wpłaconych kwot lub bez konieczności zwrotu kosztów rezerwacji miejsca na Rekolekcjach. Szczegółowe warunki w tym zakresie Usługodawca może zamieścić w opisie danych Rekolekcji i w formularzu zgłoszenia na te Rekolekcje.

Zasady Rekolekcji

 • 4.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
 • zachowania w czasie Rekolekcji zgodne z ich tematyką, ideą i wartościami,
 • poszanowania uczuć religijnych i poglądów innych uczestników Rekolekcji,
 • zachowania zgodnie z dobrymi obyczajami,
 • powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić innym uczestnikom Rekolekcji właściwy i pełny w nich udział,
 • niepozostawania w trakcie Rekolekcji pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. W razie jakiegokolwiek naruszenia zasad wskazanych w ust. 1, Usługodawca wzywa Użytkownika do zachowania zgodnego z Regulaminem, a w razie natychmiastowego niezastosowania się do tego wezwania, ma prawo usunąć tego Użytkownika z Rekolekcji.
 2. Usunięcie Użytkownika z Rekolekcji oznacza wypowiedzenie mu Umowy Rekolekcyjnej ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek wpłaconych przez niego kwot pieniędzy w związku z Rekolekcjami.
 4. Wypowiedzenie Umowy Rekolekcyjnej nie ma wpływu na obowiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu na podstawie Regulaminu.